logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Gromadząc najlepszych ekspertów, zajmujących się e-learningiem, zarówno naukowo, jak i w praktyce, swoją aktywność koncentruje na podnoszeniu jakości kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, budowie standardów i procedur akredytacyjnych, propagowaniu dobrych praktyk oraz aktywnym wpływaniu na zmiany paradygmatu kształcenia akademickiego i szkolnictwa wyższego pod wpływem technologii i idei społeczeństwa informacyjnego.

Standardy i akredytacja

Rola e-learningu wzrasta zarówno na płaszczyźnie kształcenia komplementarnego, jak i w organizacji całych studiów. E-edukacja staje się integralnym elementem procesu kształcenia i wirtualizacji uczelni. Jest to równocześnie forma, której właściwe zastosowanie może przynieść wymierne korzyści w zakresie jakości kształcenia. Dlatego też celem Stowarzyszenia jest przygotowanie standardów akredytacyjnych, które pozwolą na kompleksową ocenę umiejscowienia i rozwoju form e-learningowych w polskich uczelniach.

Prace w zakresie metodologii tworzenia standardów akredytacyjnych

Prace nad standardami i procedurami akredytacyjnymi zostały poprzedzone szeroką analizą dotyczącą ich możliwego zakresu i formy. W tym celu został utworzony w ramach Stowarzyszenia specjalny Zespół ds. metodologii tworzenia standardów. Podczas kolejnych spotkań zespół analizował różne warianty budowy standardów akredytacyjnych, jak również możliwe relacje z dwoma podprojektami, które dotyczą umiejscowienia e-learningu w kształceniu akademickim oraz budowy kwestionariusza dobrego kursu e-learningowego.

Kryteria oceny kursu e-learningowego

Przygotowanie i prowadzenie kursu e-learningowego wiąże się ze spełnieniem określonych warunków, zarówno pod względem metodycznym, jak i technicznym. Dlatego też Stowarzyszenie podjęło się opracowania kryteriów oceny treści, formy oraz warunków technicznych organizacji kursu e-learnigowego w postaci specjalnego kwestionariusza. Kryteria te nie tylko pomagają w dokonywaniu oceny już stosowanych rozwiązań, ale także stanowią element wsparcia dla tych, którzy rozpoczynają projektować pierwsze kursy e-learningowe i poszukują sprawdzonych wzorców dobrych praktyk w tym zakresie. Nad ww. kryteriami pracowały cztery zespoły SEA - każdy odpowiedzialny za jeden z kluczowych obszarów: Organizacja, Projektowanie kursu, Prowadzenie zajęć oraz Ewaluacja.
Zapraszamy do serwisu "Kryteria oceny kursu internetowego": www.sea.edu.pl/kryteria/

Prace w zakresie kluczowych obszarów oceny kursu e-learningowego

Przygotowanie kwestionariusza i kryteriów oceny poprzedziła kompleksowa analiza w zakresie możliwych kluczowych obszarów oceny kursu e-learningowego. W tym celu został powołany w ramach Stowarzyszenia specjalny Zespół ds. kluczowych obszarów oceny kursu e-learningowego, który wyłonił i zdefiniował cztery takie obszary: Organizacja, Projektowanie kursu, Prowadzenie zajęć oraz Ewaluacja.

Baza aktywności e-learningowej uczelni

SEA realizuje projekt pt. "Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym - baza wiedzy". W ramach projektu budowana jest baza wiedzy nt. form aktywności polskich uczelni w obszarze e-learningu. Pierwsze faza projektu została przeprowadzona dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zapraszamy uczelnie i ich jednostki organizacyjne do prezentacji swoich działań e-learningowych w Bazie, dostępnej pod adresem: www.sea.edu.pl/baza/.

Standardy i certyfikacja kompetencji w e-learningu

Stowarzyszenie realizuje od połowy 2010 roku projekt mający na celu konstrukcję standardów i umożliwienie weryfikacji kompetencji w e-learningu, a co za tym idzie - przyznawanie certyfikatów dla osób zaangażowanych w procesy kształcenia na odległość.

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace nad rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom środowiskowym (sierpień 2006 r.), w ramach których także Zarząd SEA przekazał swoje stanowisko. Kolejną opinię Zarząd Stowarzyszenia przesłał do MNiSW w październiku 2006 r. Następnie Stowarzyszenie powołało własny Zespół ds. projektu rozporządzenia, czego efektem było przygotowanie projektu rozporządzenia SEA oraz opracowania uzasadniającego proponowaną treść rozporządzenia. Dokumenty te zostały przekazane MNiSW - z reprezentantami SEA w dniu 7 lutego br. spotkali się w tej sprawie Minister prof. Stefan Jurga, dyrektor Barbara Wierzbicka (Departament Spraw Studentów i Doktorantów) oraz Cezary Kościelniak (asystent Sekretarz Stanu). Projekt rozporządzenia SEA wraz z obszernym komentarzem został również opublikowany w 18. wydaniu dwumiesięcznika "e-mentor".

W dniu 25 kwietnia br. Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu rozporządzenia. Stowarzyszenie przygotowało opinię do ww. dokumentu. Jej treść została przekazana, w dniu 15 maja 2007 r., nie tylko do Ministerstwa ale również do Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (RGSW), Parlamentu Studentów RP (PSRP), Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP) oraz Fundacji Rektorów Polskich. [Zapoznaj się z treścią opinii]

W dniu 27.06.2007 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia na studiach mogły się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego przygotowało opinię do ww. dokumentu. Jej treść została przekazana, dnia 14 sierpnia 2007 r., nie tylko do Ministerstwa ale również do Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (RGSW), Parlamentu Studentów RP (PSRP), Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP) oraz Fundacji Rektorów Polskich. [Zapoznaj się z treścią opinii]

Jako przykład wykorzystania opinii SEA dot. niniejszego rozporządzenia może służyć opinia KRASP.

Seminaria SPE

W ramach Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego organizowany jest cykl seminariów konsultacyjnych zatytułowany "Seminarium Praktyków e-Edukacji". Do końca 2006 roku, przez półtora roku, SPE funkcjonowało samodzielnie i stanowiło platformę wymiany poglądów dla osób zajmujących się e-edukacją w praktyce. W grudniu 2006 roku SPE zostało włączone w struktury Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego i otwarte dla wszystkich członków SEA. Pracami SPE SEA kieruje przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia.

Dyskusje na forum

Członkowie Stowarzyszenia mają sposobność udziału w wielu wirtualnych dyskusjach poświęconych e-edukacji. Ta forma aktywności pozwala na pogłębianie wiedzy w zakresie e-learningu i wymiany opinii, a także stanowi znakomite uzupełnienie tradycyjnych spotkań oraz prac w ramach zespołów zadaniowych. Zapraszamy zainteresowanych do przystąpienia do SEA. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://sea.edu.pl/docs/Deklaracja-SEA-2021.docx.

SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies