logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • metodyka zdalnego nauczania.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i metodyka zdalnego nauczania, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyły się po trzy edycje postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i dla metodyków zdalnego nauczania. W dniu 13 marca 2016 r.zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w ramach czwartej edycji certyfikacji e-nauczyciela, kolejna edycja postępowania certyfikacyjnego dla metodyków zdalnego nauczania planowana jest na jesień 2016 r.

Metodyk zdalnego nauczania

Warunki uzyskania certyfikatu

Podstawą uzyskania Certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin ma charakter stacjonarny, odbywa się w Warszawie.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności Kandydata w zakresie:

 • projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, w tym tworzenia scenariusza e- zajęć;
 • zastosowań różnorodnych aplikacji wspomagających e-nauczanie, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb i celów dydaktycznych;
 • oceny materiałów dydaktycznych zaprojektowanych na potrzeby e-learningu;
 • specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w e-learningu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w jego trakcie;
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Zbiór zadań egzaminacyjnych koresponduje z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania, opracowanym przez Stowarzyszenie (zapoznaj się z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania). Zagadnienia prawne, jakie obejmuje egzamin udostępnione są na stronie SEA (przejdź do zbioru pytań dotyczących aspektów prawnych). Zadanie dotyczące zagadnień prawnych będzie służyło sprawdzeniu umiejętności zastosowania przepisów prawnych w praktyce e-edukacyjnej - udostępniony zbiór pytań należy potraktować jako pomoc w przygotowaniu się do egzaminu. Zachęcamy również do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi: Przewodnik po otwartości oraz Pierwsza pomoc w prawie autorskim - przewodnik.

O certyfikat metodyka zdalnego nauczania mogą się ubiegać osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia szkoły wyższej.

Udział w postępowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny.


E-nauczyciel

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w ramach IV edycji postępowania certyfikacyjnego e-nauczyciela.

W tym roku zainteresowanie certyfikatem było wyjątkowo duże - ponad 50 osób wypełniło formularz zgłoszeniowy. Bardzo się cieszymy, że popularnoœć certyfikatów SEA systematycznie rośnie. Teraz rozpocznie się etap oceny formalnej, a po nim ocena merytoryczna nadesłanych zgłoszeń. Rozstrzygnięcie procedury planujemy na koniec kwietnia, wręczenie certyfikatów będzie miało miejsce podczas uroczystego seminarium SEA w Warszawie w maju br.

Harmonogram czwartej edycji certyfikacji e-nauczyciela

 • 13 marca 2016 r.: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
 • 14-20.03 2016 r.: ocena formalna zgłoszeń (ewentualne uzupełnienia dokumentacji przez Kandydatów)
 • 21.03-17.04 2016 r.: ocena merytoryczna zgłoszeń oraz zatwierdzenie ocen przez Prezydium Komisji Certyfikacyjnej
 • 22.04 2016 r.: decyzja Zarządu SEA o przyznaniu certyfikatów
 • 25.04 2016 r.: ogłoszenie wyników certyfikacji
 • maj 2016 r.: uroczyste wręczenie certyfikatów podczas semianrium SEA

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Kandydat ubiegający się o Certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. W ramach prac Stowarzyszenia powstał wykaz kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla osób zainteresowanych przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej.

Kryteriami formalnymi, umożliwiającymi rozpoczęcie postępowania certyfikacyjnego, są:

 1. wykształcenie wyższe kandydata,
 2. aktualne zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w szkole lub na uczelni wyższej,
 3. minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne,
 4. w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem Komisja będzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zlecone zajęcia dydaktyczne (w szkołach różnych szczebli bądź w ośrodkach akademickich),
 5. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje.

Jak aplikować

Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty. Prosimy o zwrócenie uwagi na wymóg formalny dotyczący opisywanego w aplikacji scenariusza, bowiem musi to być scenariusz, który był przez kandydata wykorzystywany w praktyce. Jego opis powinien zostać poszerzony o wnioski i obserwacje wynikające z samodzielnej oceny zrealizowanych zajęć.

Scenariusz może dotyczyć przedmiotu, w przypadku którego zajęcia tradycyjne wspomagane są elementami pracy online, zajęcia prowadzone są w formie komplementarnej (blended learning) lub całkowicie online. Niezależnie od wyboru formy prezentowanych zajęć scenariusz powinien wyraźnie ukazywać miejsce i znaczenie elementów pracy online dla opisywanego procesu dydaktycznego.

UWAGA:

 1. Wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie i wracać do niego przez cały okres przyjmowania zgłoszeń. Wpisane dane będą przechowywane w bazie, a w ostatnim kroku dostępny jest ich podgląd i możliwość wygenerowania pliku pdf. Plik ten stanowi potwierdzenie tego, co zostało przesłane i nie będą wysyłane do kandydatów żadne dodatkowe informacje potwierdzające.
 2. Możliwe jest też wcześniejsze zakończenie naboru w razie wyczerpania limitu miejsc.

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować na adres: certyfikacja@sea.edu.pl


SEA | tel./fax (22) 646 61 42, kontakt@sea.edu.pl | Cookies